ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

1. Дефиниции

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1 „Тим шел 2″ ЕООД , (наричан по-долу ПАЛАДИУМ), е търговско дружество с ЕИК: 115651854, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Солунска 13, тел.: (+359) 0897 055 053, e-mail: oficce@palladium.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него сайт: www.palladium.bg.

1.2 www.palladium.bg /shop е уебсайт посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност за закупуване и доставка на храна до посочен от тях адрес.

1.3 „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

„ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице с навършени 18 години, което ползва които и да е от предоставяните през тел: 0897 055 053 и уебсайта www. palladium.bg услуги и ресурси.

1.4„Потребителски профил” е обособена част в www. palladium.bg /shop, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от ПАЛАДИУМ, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до личните си поръчки, да променя паролата си за достъп, и др.

1.5 „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, мненията и коментарите и блога, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на palladium.bg с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта palladium.bg за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.6 „Блог” е страница от уебсайта, чието съдържание редовно бива допълвано с статии, коментари, описания на събития, файлове и други информационни материали.

1.7 Уебсайт/а – електронен магазин, собственост на ПАЛАДИУМ, достъпен на адрес в интернет www. palladium.bg посредством който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да извършват поръчки;

2. Регистрация И приложимост, Предмет на договора

2.1 ПАЛАДИУМ, чрез уебсайта www.palladium.bg  предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги, при спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.
2.2 Част от услугите на Уебсайта се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия.
Настоящите Общи условия уреждат отношенията между “ПАЛАДИУМ” и всеки ПОТРЕБИТЕЛ и са достъпни на интернет страница

2.3 Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на Уебсайта ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
2.4 В процеса на регистрация или поръчка, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм“ с Общите условия на ПАЛАДИУМ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
2.5 С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от ПАЛАДИУМ услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни за личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма www.palladium.bg   данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.
2.6 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, ПАЛАДИУМ има право да откаже регистрацията.
2.7 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, ПАЛАДИУМ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай  договора между двете страни се счита за прекратен.

2.8 Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, чрез регистрация на Уебсайта или съгласяване с общите условия и политиката за поверителност на Уебсаита.
2.9Договорът има действие:
а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите.
б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

3. Права и задължения на потребителя

3.1 ПОРЕБИТЕЛЯ е длъжен да използва www.palladium.bg и предлаганите от електронния магазин услуги добросъвестно, по предназначение, за лични и некомерсиални цели.

3.2 ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да използва услугите на Уебсайта без да е регистриран, но при използването са необходимо най-малко следното: име, адрес за доставка, телефон, други данни за идентифициране на съответното физическо лице при поискване от ПАЛАДИУМ.

3.3 При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите.
3.4 Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите. ПАЛАДИУМ не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
3.5 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно ПАЛАДИУМ в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв.

3.6 Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана от ПАЛАДИУМ. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата.
3.7 Забранява се регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛ с профил. под измислено име или под чуждо име. ПАЛАДИУМ може да откаже регистрацията на лице, което посочва неверни или чужди данни.

3.8 Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ПАЛАДИУМ. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
3.9При извършване на промени в Общите условия, ПАЛАДИУМ ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта. Общите условия влизат в действие след публикуване на Уебсайта на ПАЛАДИУМ.
3.10 Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие.

3.11 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до ПАЛАДИУМ, че отхвърлят промените в общите условия. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от ПАЛАДИУМ в двуседмичен срок след обявяването им на , се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен с тях. Заявяването от страна на ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между двете страни. При което  ПАЛАДИУМ има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му, при наличие на такава и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

3.12 Поради естеството на поръчаните стоки, заявените услуги не могат да бъдат отказвани след финализирането им от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Изпратена поръчка обвързва ПОТРЕБИТЕЛЯ, като той е длъжен да я приеме и да я заплати, освен ако доставените стоки се разминават с поръчаното от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4. Права и задължения на ПАЛАДИУМ

4.1 ПАЛАДИУМ се задължава да полага грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

4.2 ПАЛАДИУМ се ангажираме да доставим поръчката Ви до 75 мин.

4.3 ПАЛАДИУМ има право да откаже изпълнението на предоставените услуги при висока натовареност, водеща до временно затруднение за ПАЛАДИУМ да спази посоченото време за доставка в района, където се намира адреса за доставка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като своевременно уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.4 В  гр. Пловдив – доставка за всяка поръчка в рамките на града е 3,00 лв. Извън града ПАЛАДИУМ не предоставя услуги на потребители.

4.5 ПАЛАДИУМ определя минималната стойност на поръчка, която е 12 лв, без включена цена за доставка.

4.6 За всеки поръчан артикул или порция се полага безплатна опаковка/кутия. Комплект пластмасови прибори (вилица, нож и салфетка) е на цена 030 лв, Всяка допълнителна опаковка/кутия отделна за клиент, се заплаща по ценоразписа на ПАЛАДИУМ .

4.7 ПАЛАДИУМ гарантира, вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти по Вашата поръчка в рамките на 2 (два) часа, считано от момента на поръчката. След този срок ПАЛАДИУМ не носи отговорност за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти.

4.8 При констатиране на несъответствие между Вашата поръчка и доставените продукти в количествено и качествено отношение, Вие имате право да предявите рекламация, съгласно Закона за защита на потребителите. За Вашата рекламация е необходимо да ни уведомите в рамките на 60 мин., считано от часа на предаване на поръчката Ви, като уведомлението се счита за подадено, чрез обаждане по телефона на 0897 055 053.

4.9 Рекламацията се счита за основателна, само ако предоставите на доставчика поне 2/3 от продукта, от който сте недоволни.

4.10 При предявяване на основателна рекламация от Ваша страна Ви предлагаме следните възможности: замяна на артикулите с нови, ваучер на стойност не по малка от предявената рекламация и не по голяма с 30 процента от стойността на рекламацията.

4.11 Поръчки над 70 лева изискват повече време за приготвяне и поради тази причина се налага удължаване времето на доставка. Всеки клиент ще бъде своевременно информиран за времето на доставка, в последствие.

4.12 В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство ПАЛАДИУМ съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на Уебсайта и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на СЕНИ или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
4.13 В случай на неизползване на Потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛ в продължение на 60 дни след регистрацията или изтекат 120 дни от последното му използване, ПАЛАДИУМ има право да спре без предизвестие достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, и да изтрие цялото разположено от него потребителско съдържание. В момента на прекратяване на регистрацията договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен.
4.14 ПАЛАДИУМ има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от ПАЛАДИУМ .
4.15 ПАЛАДИУМ няма задължението да спира достъпа до и/или да премахва потребителско съдържание, публикувано в Уебсайта по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който го е публикувал.
4.16 ПАЛАДИУМ си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта , като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на съответните интернет страници.

4.17 При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, ПАЛАДИУМ има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане

5. Начини на плащане

5.1 Стойността на поръчката се заплаща при доставка брой,

5.2 Заплащане с кредитни и дебитни карти се допуска при направени поръчки през Уебсайта  на партньорите ни www.takeaway.com/bg и www.foodpanda.bg

6. Прекратяване на отношенията между страните

Отношенията между страните могат да бъдат прекратени в следните случаи:

6.1 по взаимно съгласие;

6.2 При доброволно закриване на ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ профил;

в случай че Клиент заяви изрично в писмен вид в съответния период, че не приема извършени изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия или Политиката на поверителност;

6.3 При настъпване на обективни причини, правещи невъзможно изпълнението на договора;

6.4 Едностранно от ПАЛАДИУМ , в случай че бъде установено, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва електронния магазин и/или предлаганите чрез него услуги в нарушение на настоящите Общи условия, например при съзнателно предоставяне на неточен адрес за доставка. 6.3 Във всички случаи на нарушение на настоящите Общи условия сени има право да откаже приемането на Услуги/Поръчки от същия ПОТРЕБИТЕЛ  в бъдеще.

В посочените по-горе случаи Клиентският профил се закрива и достъпът до него се преустановява.

7. Интелектуална собственост

7.1 С разполагането на потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на ПАЛАДИУМ изключителното право да го използва,  съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това.

7.2 При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на ПАЛАДИУМ , на други ПОТРЕБИТЕЛИ или лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му в съответствие с Българското законодателство.
7.3 В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми ПАЛАДИУМ в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия и адрес на управление. От своя страна ПАЛАДИУМ има право да изисква документи за удостоверяване правото на интелектуалната собственост.

8. Ограничаване на отговорността

8.1 С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ПАЛАДИУМ не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди.

8.2 ПАЛАДИУМ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
8.3 ПАЛАДИУМ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на артикули, съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта.
8.4 С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ПАЛАДИУМ грижа.
8.5 ПАЛАДИУМ не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, независимо дали е дало или не съгласие за това

9. Промени в Общите условия

9.1 При необходимост ПАЛАДИУМ има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия.

9.2 При извършване на изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия, те биват публикувани на Уебсайта, като на ПОТРЕБИТЕЛЯ се предоставя двуседмичен срок за запознаването с промените.

9.3 В предоставения им двуседмичен срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да заявят с изрично писмено съобщение до ПАЛАДИУМ , че не приемат измененията и/или допълненията в Общите условия. В такъв случай профил на съответния ПОТРЕБИТЕЛ се закрива и отношенията между страните се прекратяват.

9.4 В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯ не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.

9.5 Изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия не засягат отношенията между ПАЛАДИУМ и ПОТРЕБИТЕЛЯ, възникнали преди съответните промени във връзка с валидно заявени, приети и изпълнени Услуги/Поръчки.

10. Решаване на спорове, други разпоредби

10.1 В случай на неудовлетвореност от електронния магазин или предлаганите чрез него услуги ПАЛАДИУМ насърчава ПОТРЕБИТЕЛЯ да се свържат директно с представител на дружеството по-един от посочените в раздел „Контактна информация“, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че

10.2 Право на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да отнесе въпроса до европейската Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове. Право на клиента е да отнесе подобни въпроси и до Комисията за защита на потребителите.

10.3 За неуредените в настоящите Общи условия положения се прилагат общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.

10.4 Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на Общите условия в тяхната цялост.

Контактна информация

Ул. „Солунска“ 13

4000 гр. Пловдив, България

office@palladium.bg

тел: 0897 055 053

Последна промяна: 29.11.2022 г.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ